vilkar

Almene vilkår

  1. Utstyrets bruk — leie utstyret kan bare benyttes av kunden eller for dennes regning. For bruk utenom Norden kreves utleiers samtykke. Kunden er ansvarlig for at gjeldende bestemmelser vedrørende leie utstyr og bruk blir overholdt, også gjeldende parkeringsbestemmelser. Kunden svarer for og betaler eventuelle bøter eller avgifter for parkeringsforseelser eller bruk for øvrig.
  2. Stell av utstyret – kunden skal passe godt på utstyret. Kunden er ansvarlig for forsettlig skade eller skade som skyldes skjødesløshet.
  3. Besiktigelse – utleier har rett til å besiktige varen i leieperioden dersom han har skjellig grunn til å anta at eierforholdet settes i fare eller at det foreligger en verdiforringelse utover det som følger av normal bruk.
  4. Forsikring – leie utstyret er fullverdiforsikret. For tilhengere med plattform, kapell og topp samt biltransporttilhengere gjelder en egenandel på kr 2500,- for hestetilhenger og skaptilhenger gjelder en egenandel på kr 3000,-. Kunden kan mot en premie på kr 50,- pr påbegynt døgn redusere egenandelen til kr 500,- ved å tegnet egenandelsforsikring løser ikke leietaker fra ansvar for reparasjonskostnader for skader som skyldes skjødesløshet eller slurv, f.eks. at støttehjul/ben ikke er felt opp.
  5. Tilbakelevering av leie utstyret – Leie utstyret skal tilbakeleveres på samme sted som det ble avhentet med mindre noe annet er avtalt. Dersom leie utstyret blir tilbakelevert senere enn avtalt tidspunkt uten utleiers samtykke, har utleier rett til å kreve godtgjørelse og eventuelt erstatning for utleiers ulempe.

Er du usikker på om du kan trekke valgte tilhenger med din bil og ditt førerkort?
Kontroller her http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator